Semalt: Zyýanly programma üpjünçiliginden nädip uzak durmaly

Zyýanly programma üpjünçiligi, zyýanly zyýanly programma sözlerinden ýasalan söz. Zyýanly programma üpjünçiliginiň nämedigini çäklendirmeýär. Şonuň üçin zyýanly programma üpjünçiligi, iň ýönekeý görnüşinde, adamyň kompýuterine bikanun girýän islendik zady aňladýar. Noalňyşmaň, programma üpjünçiligiňiziň toruňyza bikanun girmek niýeti üýtgäp biler. Şeýle-de bolsa, belli bir kompýuteriňizde kanuny maksat ýok, şonuň üçin zyýanly programma üpjünçiligi hökmünde kategoriýalara bölünýär

Semalt ” -yň müşderi üstünligi dolandyryjysy Iwan Konowalow zyýanly programma üpjünçiliginiň çozmazlygy üçin näme etmelidigini bilýär.

Zyýanly programma üpjünçiliginiň has irki görnüşleri, döredijiler tarapyndan başarnyklaryny görkezmek üçin edilýän synanyşykdy we maksatlaryny biynjalyk etmek üçin hyzmat etdi. Käwagt olary degişme hökmünde iberip bilerdiler. Has soňky wersiýalarynda seresap bolmaly, sebäbi olar has howply bolup, maglumatlary we degişli programma üpjünçiligini pozmak ýa-da zaýalamak arkaly zeper ýetirip biler. Häzirki zaman webinde bazardaky zyýanly programma üpjünçiliginiň köpüsi pul gazanmak üçin.

Zyýanly programma görnüşleri

Tehniki taýdan zyýanly programma üpjünçiligi umumy termin bolup, howplaryň birnäçe görnüşine degişlidir. Olara aşakdakylar girip biler:

1. Olar ýerine ýetirip boljak faýllary nyşana alýan wirus görnüşini alyp bilerler. Ulanyjy programma üpjünçiligini guranda, wirus soňra ulgamdaky beýleki möhüm faýllara ýaýraýar. Wirus diňe ulanyjynyň e-poçta goşundysyny açmak ýaly hereketi arkaly kompýutere ýokaşyp biler.

2. Gurçuklar kompýuter torlary arkaly ýaýran zyýanly programma üpjünçiliginiň bir görnüşidir. Wiruslara ýakyn meňzeşligi bar. Internetiň bir-birine bagly torlar hökmünde getiren ägirt uly mümkinçilikleri sebäpli ýaýramak üçin has uly mümkinçiligi bar.

3. Troýan atlary, zyýanly programma üpjünçiligini ýüze çykarmazlyk üçin zyýanly programma üpjünçiligini gizlemek üçin ulanýan hakeriň arsenalydyr. Göçürilende we gurlanda zyýan berýän kanuny programma üpjünçiligi görnüşini alýarlar.

4. Rootkits beýleki zyýanly programma üpjünçiligini gizlemek we gizlemek üçin operasiýa ulgamyny üýtgedýär. Olar özleri üçin zyýanly däl, ýöne beýleki zyýanly programma üpjünçiliginiň tapylmagyna päsgel berýänligi sebäpli problemalaryň çeşmesidir.

5. Hüjümçiler ulgamyň howpsuzlygyna zyýan ýetirenlerinde, açyk howada peýda bolýar. Ulanyjynyň doly ýapylmagyny goldaýarlar we hakerler tarapyndan beýleki zyýanly programma üpjünçiligini gurmagy aňsatlaşdyrýan uzakdan girmegi goldaýarlar.

6. Içaly programma üpjünçiligi, şahsy maglumatlary ogurlamak niýeti bilen ulanyjy işjeňligi barada maglumat ýygnaýan zyýanly programma üpjünçiliginiň başga bir görnüşidir.

7. Zyýanly programma üpjünçiliginiň iň soňky görnüşi, mugt programmalary hödürleýän popup hökmünde görkezýän mahabat programmasydyr. Köplenç kompaniýalar ösüş çykdajylaryny öwezini dolmak üçin çykdajylary azaltmagyň usulydyr.

Zyýanly programmalardan gaça durmak

Zyýanly programma üpjünçiliginden gaça durmagyň altyn düzgüni, programma üpjünçiligi ýa-da çeşmesi kesgitlenmedik ýa-da tassyklanmadyk islendik zady açmakdan ýa-da gurmakdan saklanmakdyr. Eger biri tanyş däl web sahypasyna girse, ondan hiç zat göçürip almajakdygyna göz ýetirmeli. Programma üpjünçiligiňizi we beýleki köpçülikleýin habar beriş serişdelerini almagyň ýeke-täk ýerleri abraýly saýtlar ýa-da ýokaşma howpuny azaltmak üçin tanyş ýerlerdir. Programma üpjünçiliginde sanly gol ýok bolsa, ony internetde gözlemek we beýleki adamlaryň bu hakda näme diýjeklerini görmek mümkinçiligi bar. Sahypany görkezýän islendik habarlar, şikaýatlar ýa-da geň görünýän zatlar, ony ýeke goýmagyň alamaty bolmaly. Goşmaça artykmaçlyk, internetiň bolmagydyr

mass gmail